Odisha Sahitya Akademi Awards

Rate this post

Odisha Sahitya Akademi Awards

Awardees Discipline
Abhaya Barik Short Story (Mahagana)
Arvind Patnaik Essay (Odishare Lokadharmara Parampara)
Basant Kishora Sahu Children’s Literature
Basudev Sunani Poetry Segment (Book Bodhue Bhala Paiba Mote Jananahi)
Bijay Kumar Nanda Drama (Nataka Sanghraha)
Bipin Nayak Poetry Segment (Book Swarachitra)
Ganeshram Nahaka Travelogue Segment (Book Paschima Odishara Baraputra)
Hrudananda Panigrahi Lyrics
Indira Dash Novel (Nirbana Abhisara)
Priyabrat Patra Biography (Book Abhijatrika-2)
Subhas Satpathy Translation Work