State Film Awards for Best Film

Rate this post

State Film Awards for Best Film

Film Year
Chini 2016
Kehi Nuhen Kahara 2015
Krantidhara 2014
Sala Budha 2013
State Film Awards for Best Actor
Actor Year
Atal Bihari Panda 2013, 2014
Sabyasachi Mishra 2012
Samaresh Routray 2016
Soumya Ranjan Das 2015
State Film Award for Best Actress
Actress Year
Archita Sahu 2013
Barsha Nayak 2015
Barsha Priyadarshini 2012
Gargi Mohanty 2014
Sangita Mohapatra 2016